مطالب روز

نیکو مهاجران را به خانه خود راه می‌دهد، عکس از مهاجر نیوز، بوآلم روباشی.
عکس از Pixabay
دویچه وله

دیدگاه

حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟
روزانه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مهاجر به مرکز بشردوستانه بروکسل مراجعه می‌کنند، عکس از بوآلم روباشی.
کمپ افغان‌ها در کنار کانال سن مارتن در زیر برف، عکس مهاجر نیوز

اخبار

«دهمین اخراج گروهی پناهجویان افغان از آلمان برنامه‌ریزی شده است»
شمار زیادی از پناهجویان در شهر «کاله» برای رفتن به انگلستان روز شماری می‌کنند. عکس از مهدی شبیل
کارمندان محکمه ملی حق پناهندگی در اعتراض به قانون پناهندگی و مهاجرت اعتصاب کرده اند. عکس از  Twitter @cndaengrev

اروپا را بشناسیم

دفتر اصلی "سازمان حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت در فرانسه" یا اوفپرا در فونتنی سو بوا. عکس از افپرا
دویچه وله
بر اساس قوانین آلمان همه اطفال باید حتما واکیسن شوند