اردن

کودکان پناهجوی سوریایی با مشکلات مختلف در اردوگاه های اردن روبرو می باشند.