اروپا

گزمه نیروهای امنیتی در امتداد مرزهای بلغاریا و ترکیه در  روز 22 می 2016. عکس از  Nikolay Doychinov, AFP
شماری از پناهجویان نگران اند که تیلفون هوشمند آنان را با تهدید مواجه خواهد کرد.
بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد
کودکان پناهجو در اروپا
کودکان پناهجو در مکاتب آلمان
حق طبع و نشر: زكريا باركزي جنرال قونسل افغانستان در استانبول
عکس از رویترز
عکس از OIM
کاهش ورود غیرقانونی مهاجران به اروپا در سال ۲۰۱۷
پناهجویان اخراج شده افغان در کابل