اریتریا

پناهجویان در حال کار آموزی
مهاجران در ایتالیا