اریتریا

پناهجو از طریق صلیب سرخ آلمان در جست و جوی خانواده‌های خود اند
عکس از آرشیف دویچه وله
قایق مهاجران در مدیترانه
مرکز رهایشی موقت در بوا دو بولوین در پاریس. عکس از لسلی کاره ترو
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن
پناهجویان در حال کار آموزی
پناهجویان در حال کار آموزی
مهاجران در ایتالیا