اسپانیا

کودکان پناهجو در اروپا
کاهش ورود غیرقانونی مهاجران به اروپا در سال ۲۰۱۷