البانیا

پناه‍‌جویان در برابر مرکز پذیرایی از پناهجوبان در پورت دو لا شاپل در شمال پاریس/ عکس از مهدی شبیل