الجزایر

شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
بر پناهجویان گیرمانده در بوسنیا چه می‌گذرد؟
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی