الجزایر

آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
بر پناهجویان گیرمانده در بوسنیا چه می‌گذرد؟
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی