انگلستان

در انگلستان پناهجو می‌تواند سال‌ها در توقیفگاه بماند، عکس از Creative Commons
کودکان پناهجو در اروپا
بلژیک به کشور مهم ترانزیتی برای مهاجران بدل شده است
اردوگاه خودسرانه پناهجویان در کنار کانال سن دنیس در شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
پناهجویان در بحیره مدیترانه
پیمان جدید سن دورست متمم توافق توکه محسوب می شود. عکس از مهدی شبیل
شمار زیادی از پناهجویان در شهر «کاله» برای رفتن به انگلستان روز شماری می‌کنند. عکس از مهدی شبیل