ایتالیا

کمپ مهاجران در بلغاریا
در روم هزاران نفرعلیه سیاست مهاجرت حکومت اعتراض کنند
ایتالیا و اتریش در نظر دارند که پرونده پناهجویان نجات داده شده در مدیترانه را، در کشتی بررسی کنند.
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
 یک قایق مهاجران که در بحیره مدیترانه در حال غرق شدن است. (عکس از آرشیف)
پولیس آلمان
ماتئو سالوینی وزیر داخله ایتالیا. عکس از: رویترز.
تصویر بایگانی. محل گذر پناهجویان که از ایتالیا به فرانسه می‌آیند. عکس از: مهاجر نیوز.
مهاجران در مالتا و ایتالیا در انتظارآمدن به آلمان
نخستین پارلمان آوارگان و مهاجران در بروکسل
محاکم ادرای شهرهای مولن و پو احکاک بازگرداندن پناهجویان به ایتالیا را لغو کردند. عکس از خبرگزاری رویترز
خانواده ها و مردان مجرد در کنار هم، بدون کمترین فاصله برای رعایت حریم خصوصی و جسمی مهاجران. عکس از مهاجر نیوز