ایران

عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
مرکز پذیرش مهاجران در جزیره خیوس یونان. عکس از ناصر احمدی.
مهاجران ساکن در مرکز پذیرش جزیره ساموس یونان وضعیت این مرکز را فاجعه بار عنوان می‌کنند
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا
اداره مهاجرت آلمان
مهاجران بازگشت کننده از ایران در مرز اسلام قعلعه در هرات (عکس از آرشیف)
یک مهاجر در کاله. عکس از مهدی شبیل
گارد ساحلی ترکیه در حال تلاش برای نجات پناهجویان
پارلمان فدرال آلمان
حاملکی تا شش هفته قبل از زایمان دلیل برای جلوگیری از اخراج نیست.
عکس از آرشیف دویچه وله/ پناهجویانی را نشان می‌دهد که قایق حامل شان در مدیترانه غرق شده است.
عکس از تئو یانزن. فردریکه و سمانه  در نمایشگاه عکس دارم اشتات