ایرلند

پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور