بلغاریا

کمپ مهاجران در بلغاریا
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
عکس از آرشیف دیچه وله
این اپلیکشن در حال حاضر در هشت کشور اروپایی در دسترس می باشد.
نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
کودکان پناهجو در اروپا
دویچه وله
ویزه شینگن
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟