بلژیک

بلژیک به کشور مهم ترانزیتی برای مهاجران بدل شده است
نیکو مهاجران را به خانه خود راه می‌دهد، عکس از مهاجر نیوز، بوآلم روباشی.
روزانه در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مهاجر به مرکز بشردوستانه بروکسل مراجعه می‌کنند، عکس از بوآلم روباشی.