بنگله دیش

حواله در عربی و فارسی به معنای انتقال پول است، عکس از رویترز
کودکان پناهجو در اروپا
پناهجویان در یونان