تاجیکستان

نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی