تونس

شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
"شوک شب سال نو": در اثر آزار ها و دست درازی های جنسی در ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵ در شهر کُلن
آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
انگلا مرکل، صدراعظم آلمان
یکی از مهاجران روی  کشتی «Sarost 5». عکس از: مهاجر نیوز.
یکی از مهاجران در کشتی « Sarost5» در سواحل کشور تونس. عکس از: مهاجر نیوز.
شماری از پناهجویان اخراج شده از آلمان در کابل
حدود ۴۰ مهاجر در نزدیکی سواحل تونس گیر افتاده‌اند. عکس از: مهاجر نیوز.
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
قایق مهاجران در مدیترانه
محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
سمیع ا.، محافظ سابق اسامه بن لادن