جزایر ویرجین بریتانیا

در انگلستان مهاجر می‌تواند سال‌ها توقیفگاه بماند، عکس از Creative Commons