جمهوری خلق چین

به گزارش اداره مهاجرت آلمان فدرال، شمار پناهجویان اویغور طی سال های گذشته رو به افزایش است. (عکس:ارشیف)
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.