جمهوری چک

کمپ مهاجران در بلغاریا
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک .
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک .
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور