دنمارک

پناهجویان در مرز کرواسیا
مهاجران در دنمارک
پناهجویان کمتر در دنمارک تقاضای پناهندگی می کنند.