دنمارک

مهاجران در اتریش
گروهی از مهاجران
خانم اینگر استویبرگ، وزیر مهاجرت و عضو حزب راست میانه «ونستر»،
پناهجویان در مرز کرواسیا
مهاجران در دنمارک
پناهجویان کمتر در دنمارک تقاضای پناهندگی می کنند.