سوئیس

این گونه پولهای حواله ای برای بسیاری از کشورهای فقیر، یک عامل بسیار مهم اقتصادی به شمار می رود.
مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز
پناهجویان در مرز کرواسیا
کودکان پناهجو در اروپا