سوئیس

مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز
پناهجویان در مرز کرواسیا
کودکان پناهجو در اروپا