سومالیا

پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان
مهاجران در ایتالیا