سومالیا

یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان
مهاجران در ایتالیا