صربستان

نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
دویچه وله
پناهجویان در مرز صربستان و مجارستان