عراق

عکس از دویچه وله/ علی ب. مظنون به قتل یک دختر آلمانی می‌باشد.
عکس از آرشیف دویچه وله
عکس از سایت پلیس ملی فرانسه
پولیس کرواسیا
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
پولیس بلجیم/بلژیک
 اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان
پناهجویان می توانند از خدمات بخش هایی از سیستم صحت آلمان بهره مند شوند
تظاهرات مردم آلمان برای اعلام همبستگی و علیه عوامگرایی در شهر مونشن . (عکس از آرشیف)
سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" از وضعیت روانی  پناهجویان  در آلمان نگران است