فرانسه

پولیس پاریس خیمه‌های جوانان معترض را از مقابل ساختمان شورای ملی در پاریس برداشت. عکس: ژولیا دنفورت
نزدیک به دو صد پناهجو در مقابل شورای عالی دولتی در پاریس، خیمه برافراشتند. تصویر: رویترز
عکس ترسیم شده. کریدیت: باتیست کوندومینه
قایق از بین رفته مهاجران در کنار ساحل لون پلاژ در  شمال فرانسه. عکس: مهاجرنیوز
قایق مهاجران در ساحل سانگت در فرانسه، ٢٩نوامبر ٢٠٢٢ عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
عکس: صفحه تویتر پلیس ملی فرانسه
 تظاهرات زنان افغانستان و ایران در پاریس، ۲٧ نوامبر ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
مرز بین ایتالیا و  فرانسه.  عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
پلیس فرانسه. عکس از رویترز
نزدیک به سه صد پناهجو در زیر پل لاشاپل در پاریس تصویر: مهاجر نیوز