قبرس

یک کشتی حامل پناهجویان در قبرس غرق در آب گردید.
مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز