قبرس

مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز