لیبیا

نیروهای نجات در سواحل ایتالیا
قایق پناهجویان در بحیره مدیترانه
بلژیک به کشور مهم ترانزیتی برای مهاجران بدل شده است
یک قایق حامل پناهجویان در مدیترانه در ماه اپریل ٢٠١٧. عکس از Infomigrants