مجارستان

نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
پناهجویان در مرز صربستان و مجارستان
ویکتور اوربان، نخست وزیر هنگری