مصر

مهاجران نجات‌یافته در دریای مدیترانه در سال ۲۰۱۷، عکس از رویترز
شماری از پناهجویان در حال بازگشت از آلمان