ناروی

بیجا شدگان داخلی در خوگیانی| عکس: ان آر سی \ عنایت الله آزاد
بیرق های شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
حفیظ الله
حفیظ الله، شکیب، ولی، ضمیر و عزیز گل...بعد از چندین سال تلاش برای پناهندگی در اروپا، آنان از اروپا اخراج و به کابل برگردانده شدند. چه بر سر آنان خواهد آمد ؟