نیجر

مهاجران در صحرای افریقا تنها رها گردیده اند. (عکس از آرشیف)