هالند

دیدار با زنان مهاجر افغان در یونان
پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان
اردوگاه خودسرانه پناهجویان در کنار کانال سن دنیس در شمال پاریس. عکس از مهاجر نیوز
عکس از : Pixabay