ویتنام

عکس از آرشیف دویچه وله
هر از گاهی از به آتش کشیدن محلات اقامت پناهجویان توسط راستگرایان گزارش می شود