پاکستان

شمار زیادی از مهاجران در قبرس از نبود زمینه های کار شکایت می کنند.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
شیراز بهاتی، مهاجر بیست ساله پاکستانی در لیبیا.
کاشف کاظمی ۲۷ ساله؛ مهاجر از پاره‌ چنار پاکستان
دیدگاه های شماری از پناهجویان در مورد مهاجرت به آلمان
صف درازی از مهاجران برای توزیع غذای شبانه در میدان ایستگاه ترن سارایوو. عکس از واسع محسن
عکس از مجمع جهانی رسانه/ حامد کرزی در یک برنامه تلویزیونی
مسیر های "خطرناک" قاچاق انسان
عکس از آرشیف دیچه وله
شرایط زندگی مهاجران در بوسنیا
عکس از آرشیف/ یک پناهجوی متهم به قتل دانشجوی آلمانی
پولیس یونان در حال بازجویی خیمه های پناهجویان