پولند

ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان
مهاجران در نزدیکی یکی از سواحل لیبیا منتظر نجات توسط یک کشتی ماموریت نجات اتحادیه اروپا هستند.
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
برنامه " به وطنت برگرد"  ابتدا از سوی تلویزیون استرالیا به نمایش گذاشته شده بود.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور