پولند

برنامه " به وطنت برگرد"  ابتدا از سوی تلویزیون استرالیا به نمایش گذاشته شده بود.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور