کرواسی

حاملکی تا شش هفته قبل از زایمان دلیل برای جلوگیری از اخراج نیست.
مهاجران در بوسنی خواستار باز شدن مرز کرواسی هستند. عکس از: رویترز.
این مرد و گروهی از مهاجران پلیس کرواسیا را به خشونت متهم میکنند. عکس از ا. کامبر، دویچه ویله
مهاجران در کمپ بلیکا کلادوشا در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا. عکس از آرشیف مهاجر  نیوز
یک خانواده مهاجر افغان در کمپ ویلیکا کلادوشا، در نزدیکی مرز بوسنیا با کرواسیا. عکس از مهاجر نیوز.
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
 دو زن مهاجر از جمله سه خانواده سوری  با کودکان شان در میدان ایستگاه قطار سارایوو. عکس از مهاجر نیوز
صف درازی از مهاجران برای توزیع غذای شبانه در میدان ایستگاه ترن سارایوو. عکس از واسع محسن
پولیس کرواسیا
خدیجه جعفری پناهجوی افغان
عکس از دویچه وله