کرواسی

 دو زن مهاجر از جمله سه خانواده سوری  با کودکان شان در میدان ایستگاه قطار سارایوو. عکس از مهاجر نیوز
صف درازی از مهاجران برای توزیع غذای شبانه در میدان ایستگاه ترن سارایوو. عکس از واسع محسن
پولیس کرواسیا
خدیجه جعفری پناهجوی افغان
عکس از دویچه وله