گرجستان

اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
پولیس در شهر دریسدن
رد تقاضای پناهندگی و اخراج پناهجویان گرجستانی و ارمنی به کشورهای شان تقریبا حتمی است.