پروسه انلاین

در فرانسه بسیاری از کارهای اداری مهاجران آنلانن شده است. عکس: فلیکر، کریتیف کومون
اتباع خارجی در فرانسه برای دریافت و تمدید کارت اقامت 
 از طریق آنلاین با مشکلات زیادی مواجه می شوند. عکس: حق کاپی محفوظ است