اروپا را بشناسیم

عکس ترسیم شده. کریدیت: باتیست کوندومینه
اردوگاه مهاجران در شهر کاله فرانسه. عکس: رویترز
پناهجویان سوریایی در قبرس (عکس آرشیف)
در فرانسه مهاجران بدون اسناد نیز مورد حمایت قرار می گیرند. عکس: ستدیو گرافیک فرانس میدیا موند
بیرق ایرلند
اود ریمالو، وکیل مدافع در دادگاه ملی حق پناهندگی. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: پناهجویان در پاریس، ۲۰۱۷. عکس از مهدی شبیل
کارگران یک پروژه ساختمانی. عکس از پیکسابی
نمای شهر قبرس
واتیزات: رهنمای اطلاعاتی برای مهاجران در فرانسه. عکس: سازمان واتیزات