تونس

ولسمشر باجي قايد سبسي
الارم فون چارواکو ته د ژغورني عملیاتو په اړه خبر ورکوي
تونس کې د مدینین مرکز، کډوال نیوز
افیګي د ۱۵ ورځو له پاره په یوه کښتۍ کې وه، کډوال نیوز
کډوال د لیبیا په ساحلي اوبو کې د اګست پر ۱۲مه نېټه، رویترز / ګوګلیلمو مانګیاپان
یو کډوال د ساروست ۵ په کښتۍ کې، کډوال نیوز
یو کډوال په ساروست ۵ کښتۍ کې، کډوال نیوز
کډوال په بېرۍ کې، کډوال نیوز