رومانيا

د فرانسې د سپورټ وزیره رکسانا ماراسینو، رویترز