سلواکيا

اوکرايني مهاجر د سلواکيې پر سرحد
د پولو د تړل کېدو له کبله د مهاجرو حرکت هم محدود سوی دی
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز