سوماليا

نیوین کښتۍ کې سپاره کډوال نه غواړي چې مصراتا بندر کې ښکته شي، DR
د حمایت روغتیایي مرکز یوه بنسټ اېښودونکې باربارا پریتلر، کډوال نیوز