سوډان

نیوین کښتۍ کې سپاره کډوال، DR
نیوین کښتۍ کې سپاره کډوال نه غواړي چې مصراتا بندر کې ښکته شي، DR
کرېدېټ: اوفي/ ټویټر