سویډن

رویترز
د هغو کډوالو په ډله کې چې سویډن ته ورځي کم عمره وادې شوې نجونې هم شته
ایلین اېرسون
۲۰۱۸، نادیا مراد په بروکسل کې، رویترز / فرانسو لونوار
پولیسو او کډوال د مالمو ښار اورګاډیو په تمځای کې، EPA  STIG-AKE
رویترز / ل.فوئګر
ایلین ارسون
نابالغ کډوال په سویدن کې، د کډوال نیوز له آرشیف نه