فرانسه

کډوال د الپ په غرونو کې، د رویترز له ارشیف څخه
دوه کډوال د ګراند - سنت په پیوتوک کمپ کې. کرېډېټ: مهدي شبیل
۲۶ کلن رزاق سلطاني د وروتییر په کمپ کې. کرېډېټ: مهدي شبیل
کردي کډوال رحمان له خپلې کورنۍ سره د کالې په ویروال کمپ کې اوسېږي. کرېډېټ: مهدي شبیل
ویروتییر کمپ کې ډېر کډوال له ایران او یا افریقایي هیوادونو سره تړاو لري. کرېډېټ: مهدي شبیل
FR NW PKG AQUARIUS V3 6H30
له مانش څخه ژغورل شوي کډوال، سمندري ژاندارم
اوفي یا فرانسه کې د مهاجرت او ادغام اداره
میدي دیو مي کم عمره کډوالو ته خواړه ورکوي، کډوال نیوز
له مدیترانې څخه ژغوړل شوي کډوال، رویترز
کرېډېټ: بنژامن لواسو، اکسیون آمپلوآ رفیوژیې
 رویترز