ناروې

کابل، ۲۰۱۸. کرېډېټ: وکیل کوهسار، د فرانسې خبري اژانس
ځینی اروپایي هیوادونه غبرگ تابعیت نه مني، کډوال نیوز