هند

د مهاجرینو د قاچاق په اړه نړیواله څېړنه ۲۰۱۸، يو اېن او ډي سي