له ترکیې څخه د افغان کډوالو ایستل

استانبول ښار. انځور: رویترز
د استانبول ښار. انځور: آرشیف. ترکیه
د ارزروم د ایستلو مرکز د باندې د افغانانو یوه ډله. انځور: آرشیف