کډوالو ایستل

د ارزروم د ایستلو مرکز د باندې د افغانانو یوه ډله. انځور: آرشیف
د سویډن د کډوالۍ اداره. انځور: سویډن راډیو
د ارزروم د ایستلو مرکز د باندې د افغانانو یوه ډله. انځور: آرشیف
دا د کډوالو هغه ۲۰۰ کسیزه ډله ده چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له ترکیې څخه کابل ته استول شوي و. انځور: ترکیه کې د افغان کډوالو د یووالي انجمن. ۲۹ سپتمبر ۲۰۲۰